Literarna sekcija

Učenicima PTT škole zainteresovnim za pisanu reč kao dodatna aktivnost nudi se literarna sekcija.

Na ovoj sekciji radi se sa talentovanim učenicima koji žele da prošire svoja teorijska i praktična znanja o veštini pisanja, ali i sa učenicima koji imaju poteškoća u pisanom izrazu, pa im ovakva vanškolska aktivnost pomaže u ostvarivanju boljeg školskog uspeha.

Na sekciji se izučavaju glavni elementi različitih književnih žanrova, vežbaju se osnovni koraci analize književnoumetničkih dela, što omogućava kvalitetniju recepciju dela, samim tim i bolje pisanje, radi se na pravopisu i na stilu i dr.

Uz teorijska znanja koja dobijaju tokom ovih časova, učenici neprestano stvaraju svoja dela, koja sami, u saradnji sa vođom sekcije, analiziraju i vrednuju. 
Polaznici sekcije prezentuju svoja dela na literarnim konkursima, domskim manifestacijama i republičkim takmičenjima, a u okviru doma sarađuju sa drugim sekcijama, pre svega sa novinarskom i likovnom.


Za rad literarne sekcije zadužen je vaspitač Jelena Okičić.